LT

Užsienio šalių praktika

 

Skyrybų planas Nyderlandų Karalystėje 


      Nuo 2009 metų kovo 1 dienos Nyderlandų Karalystėje įsigaliojo naujas įstatymas: tėvystės plano privalomas pateikimas skyrybų atveju, jei pora turi nepilnamečių vaikų.Tai – paruošiamoji stadija besiskiriantiems tėvams, siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų aršių skyrybų pasekmių.

      Šio įstatymo tikslas: kad po skyrybų vaikui būtų garantuota jo teisė į bendravimą su abiem tėvais. Taip pat tėvams užtikrinama teisė bei pareiga ir po skyrybų abiems vienodai rūpintis ir būti atsakingais už vaikų auklėjimą ir paruošimą gyvenimui. Taip pat tokio plano tikslas – padėti besiskiriantiems tėvams suprasti, kad , nežiūrint į jų, kaip partnerių, nesutarimus , jie išlieka tėvais savo vaikams ir dėl to normalus dialogas tarp jų yra privalomas. Jie privalo susikalbėti, keistis informacija dėl vaikų, netrukdyti vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo/ motinos ryšiams.  

      Skyrybų planas privalo būti paruoštas ir tėvų tarpusavyje suderintas, patvirtintas advokato ir tik tada teismas priima tėvų pareiškimus dėl skyrybų bylos, pridedant jau paruoštą ir advokato pasirašytą įstatymų reikalavimus atitinkantį skyrybų planą.. Tėvystės plano pavyzdys yra paruoštas įstatymų leidėjų. Pats planas gali būti paruoštas tėvų pačių arba jų advokato. Yra ne vienas el. tinklapis, siūlantis plano paruošimo pavyzdžius, akcentuojant privalomus planui momentus.  

       Įstatymu numatyti šie pagrindiniai kriterijai tėvystės planui :  

  1. Vaikų priežiūros ir auklėjimo pasidalijimas po skyrybų. Konkretūs susitarimai dėl to.                                     ( susitariama dėl reguliarios priežiūros ir pasidalijimo ja, bei dėl ypatingų atveju, kai informacijos pasikeitimas dėl ekstremalių situacijų negalimas : tėvų veiksmai ir pareigos nelaimingo atsitikimo, ligos ir pan. atvejais). Taip pat susitariama dėl vaiko gyvenamos vietos bei bendravimo sąlygų su skyrium gyvenančiu tėvu/motina. Nyderlandų įstatymai leidžia kooperatinę tėvystę, tad galima susitarti ir dėl dvigubos vaiko gyvenamos vietos, laikantis tam nustatytų įstatymų, pav. Kai vaikas turi dvejus namus- pas tėvą ir pas motiną ir pas juos gyvena pakaitomis kas dvi savaites ) Jei tėvai linkę konfliktuoti, galima sudaryti labai detalų ir smulkų planą, pavyzdžiui : porinėmis savitėmis ir neporinėmis savaitėmis : numatyti, pas kurį iš tėvų gyvena vaikai, kur jie valgo, kas juos nuveža ir pasiima iš mokyklos bei kitų renginių ir pan.) Taip pat smulkiai aptariamos atostogos( kokios ir pas ką vaikai), šventinės ir ypatingos dienos, gimtadieniai ir t.t.  Plane gali būti numatyta ir tai, kas ir kokiais klausimais priima sprendimus : dėl užklasinės veikos, dėl kirpyklos, rūbų, ir t.t.  
  1. Vaikų išlaikymo išlaidos/ alimentai. Tėvų susitarimas tuo klausimu. 
  1. Keitimasis informacija vaiko auklėjimo ir priežiūros klausimais. 

Be šių pagrindinių punktų, gali tėvai pateikti ir papildomų tarpusavio susitarimu, kurie neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

  

Informaciją pateikė Birutė wan der Weg - Bražiūnienė

Asociacija prieš Tėvų atstūmimą, Nyderlandų Karalystė

 

 

 

Brazilijos pavyzdys sprendžiant vaikų ir tėvų bendravimo teisės.


LAW # 12,318 OF AUGUST 26th, 2010 (This law rules provides for parental alienation and amending   Art. 236 of Law No. 8069 of 13 

Minimas įstatymas  numato baudžiamąją atsakomybę už tėvų atstūmimo praktikavimą.


Orginalas šaltinis: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI116210,101048-Lula+sanciona+lei+que+determina+alienacao+parental+como+crime

Vertimas iš anglu kalbos

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

viešai paskelbia, kad Nacionalinis Kongresas priėmė, o jis vykdo šį įstatymą:

 

1 str. Šis įstatymas apibrėžia tėvų atskyrimą.

 2 str. Tėvų atskyrimu laikomas kišimasis į vaiko ar paauglio psichologinį vystymąsi, kylantis iš kurio nors iš tėvų, senelių, globėjų ar prižiūrėtojų bei specialius įgaliojimus turinčių specialistų, norint atskirti vieną iš tėvų, arba kuris kliudo užmegzti ar išlaikyti ryšius su juo.

 Išimtinis skirsnis. Illiustracinės tėvų atskyrimo formos, neskaitant nustatytųjų teisėjo arba ekspertų, kurios arba užfiksuotos tiesiogiai, arba trečiųjų šalių pagalba, yra šios:

 1 – vykdyti kampanijas siekiant pripažinti tėvų elgesį netinkamu atliekant tėvystės pareigą;

 II – trukdyti įgyvendinti tėvų valią;

 III – trukdyti kontaktui tarp vaiko ar paauglio ir vieno iš tėvų;

 IV – trukdyti naudotis teise į šeimyninį gyvenimą;

 V – tyčia nuslėpti nuo tėvų su vaiku ar paaugliu susijusią asmeninę informaciją apie mokyklą, medicininę priežiūrą ir adreso pasikeitimą;

 VI – rinkti klaidingus kaltinimus prieš tėvus, jų šeimos narius arba prieš senelius; trukdyti ar neleisti jiems dalyvauti vaiko ar paauglio gyvenime;

 VII – nepagrįstai pakeisti gyvenamąją vietą išsikraustant gyventi toli nuo buvusiosios siekiant apsunkinti  vaikui ar paaugliui matytis su kitu iš tėvų, šeimos nariais ar seneliais.

 

3 str. Tėvų atskyrimo taikymas pažeidžia pagrindinę vaiko ar paauglio teisę turėti sveiką šeimyninį gyvenimą, pakenkia tarpusavio prieraišumo ir meilės jausmams su tėvais ir kitais šeimos nariais, sudaro sąlygas vaiko ar paauglio moraliniam išnaudojimui, sudarant spragas jo pareiginiame auklėjime, kuris kyla iš tėvų ar globėjų autoriteto.

 4 str. Tėvų atskyrimo vykdymas sąlygojamas daugelio veiksnių bet kuriuo procesinių veiksmų metu, pateikus ieškinį arba iškart po incidento, teisminis nagrinėjimas pradedamas (teisėjui operatyviai nustačius) išklausius viešą kaltinimą, imamasi visų laikinų priemonių apsaugoti vaiko ar paauglio psichologinį integralumą, įskaitant gyvenimo kartu su vienu iš tėvų užtikrinimą ar esant galimybei jų abiejų suartėjimo palengvinimą.

 Išimtinis skirsnis. Tiek vaikui, tiek paaugliui užtikrinamas minimalus pasimatymų su tėvais kiekis, išskyrus atvejus, kai gresia pavojus vaiko ar paauglio fiziniam ar psichologiniam integralumui, ir tai patvirtina teisėjo paskirtas profesionalus specialistas, kuris kartu dalyvauja tokiuose pasimatymuose.

5 str. Esant tėvų atskyrimo taikymo įrodymams, pateiktiems su ieškiniu arba po incidento, teisėjas (jeigu to reikia) paskiria atlikti psichologinę ar biopsichosocialinę ekspertizę.

 1 § Ekspertizės išvados grindžiamos plačiu psichologiniu ar biopsichosocialiniu įvertinimu, įskaitant pokalbius su atitinkamomis šalimis, teismo protokolų išrašus, poros santykių ir skyrybų istoriją, incidentų chronologiją, susijusių šalių asmenybių įvertinimą bei vaiko ar paauglio atsakymų į galimus kaltinimus vienam iš tėvų nagrinėjimą.

 2 § Ekspertizę privalo atlikti kvalifikuotas specialistas ar daugiafunkcinė grupė, kurios specialistų kvalifikacija turi būti pagrįsta profesiniais ar akademiniais išrašais, norint diagnozuoti tokį tėvų atskyrimo veiksmą.

 3 § Kvalifikuotas specialistas ar daugiafunkcinė grupė, kuriai paskirta ištirti tėvų atskyrimo atvejį, privalo per 90 (devyniasdešimt) dienų pateikti savo ekspertinę ataskaitą, kurios terminas gali būti pratęstas tik teismo potvarkiu išsamiai išdėstant visas pateisinančias aplinkybes.

 6 str. Įvertinęs tipiškus tėvų atskyrimo atvejus ar bet kokį elgesį, trukdantį vaiko ar paauglio sugyvenimui su bet kuriuo iš tėvų, esant teismo sprendimui ar po incidento, teisėjas, remdamasis įrodymų visuma arba ne, be jokio išankstinio nusistatymo civilinei ar baudžiamajai atsakomybei, taip pat plačiai naudodamasis procedūriniais instrumentais, leidžiančiais sušvelninti pasekmes, ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali:

 I – paskelbti tėvų atskyrimo vykdymą ir pranešti apie tai atskiriamajam;

 II – išplėsti šeimyninio gyvenimo režimą vieno iš atskiriamų tėvų naudai;

 III – paskirti nuobaudą atskiriamajam;

 IV – paskirti psichologinę ar biopsichosocialinę konsultaciją;

 V – pakeisti globą jungtine globa arba atšaukti savo sprendimą;

 VI – nustatyti suvaržomuoju potvarkiu vaiko ar paauglio gyvenamąją vietą;

 VII – suspenduoti tėvų įgaliojimus.

 Išimtinis skirsnis. Įvykdžius gyvenamosios vietos adreso pakeitimą, įvertinus šeimyninio gyvenimo trukdžius ar prevenciją, teisėjas taip pat gali atšaukti ankstesnį sprendimą paskirti vaiką ar paauglį gyventi tėvų namuose arba, priešingai, atriboti nuo tų namų pakeičiant šeimyninio gyvenimo vietą.

 7 str. Globos priskyrimas ar pakeitimas vykdomas to iš tėvų naudai, kuris užtikrina vaiko ar paauglio bendravimą su kitu iš tėvų tais atvejais, kai bendra globa negalima.

 8 str. Vaiko ar paauglio nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimas neturi ryšio nustatant kompetenciją ieškiniuose, kuriuose sprendžiama dėl teisės į šeimyninį gyvenimą, išskyrus tuos atvejus, kai esti bendras tėvų sutarimas arba teismo nutartis.

 9 str. (ANULIUOTAS)

 10 str. (ANULIUOTAS)

 11 str. Šis įstatymas įsigalioja viešo paskelbimo dieną. 

  

Šaltinis: http://oudervervreemding.wordpress.com/2010/08/26/155/

Informaciją pateikė Birutė wan der Weg - Bražiūnienė, Asociacija prieš Tėvų atstūmimą,

Nyderlandų Karalystė

 

Izraelio teismo pavyzdys dėl vaikų nuteikinėjimo prieš kitą tėvą ir išlaikymo priteisimo:

http://news.israelinfo.ru/law/44880