LT

ASOCIACIJOS PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2011 m. birželio mėn. 4 d. Vilniuje susibūrė iniciatyvinė grupė iš įvairių Lietuvos miestų ir nutarė įkurti asociaciją, kad atkreiptų visuomenės ir valstybės institucijų dėmesį į  Lietuvoje nepripažintą, tačiau labai aktualią ir skaudžią problemą –Tėvų atstūmimo sindromą (sutrumpintai - TAS), siektų asociacijos ir jos narių bendrų tikslų ir poreikių tenkinimo ir įgyvendinimo. TAS samprata pateikta šių įstatų Priede Nr. 1.

1.1.     ASOCIACIJA PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę (toliau - Asociacija).

1.2.     Asociacija - savanoriškas Lietuvos Respublikos piliečių ir/ar užsieniečių susivienijimas, jungiantis fizinius asmenis – tėvus, artimus giminaičius ir kitus asmenis, kurie dėl tėvų atstūmimo prarado fizinį ir (ar) psichoemocinį ryšį su savo vaikais, vaikaičiais, kitais artimais giminaičiais; tėvus, artimus giminaičius ir kitus asmenis, kurių ir (ar) jų vaikų, vaikaičių ar kitų artimų giminaičių atžvilgiu yra ar buvo taikomas tėvų atstūmimas; kitus fizinius/juridinius asmenis, kurie siekia Asociacijos ir jos narių bendrų tikslų ir poreikių tenkinimo ir įgyvendinimo.    

1.3.     Asociacija įkurta koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti,  bendriems Asociacijos ir jos narių tikslams, uždaviniams, poreikiams, savitarpio pagalbai, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai, teisės aktams ir šiems įstatams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.4.     Už savo prievoles Asociacija atsako tik savo turtu. Asociacija neatsako už Asociacijos narių prievoles, kaip ir Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

1.5.     Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

1.6.     Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų, Vaiko teisių apsaugos pagrindų, Lygių galimybių bei kitais įstatymais, Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencija, tarptautinėmis sutartimis ar teisės aktais, kurias yra ratifikavusi ar prie jų prisijungusi Lietuvos Respublika, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.7.     Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8.     Asociacija turi savo antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, savarankišką balansą, bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančioje kredito įstaigoje. Asociacija gali turėti atsiskaitomąsias, valiutines ar kitokias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse įregistruotose kredito įstaigose. 

1.9.     Buveinė keičiama šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Juridinio asmens rekvizitai ir duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.             

  

2.           ASOCIACIJOS VEIKLA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS  SRITYS

2.1.     Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, nurodytą šiuose įstatuose ir reikalingą Asociacijos tikslams ir uždaviniams pasiekti.

2.2.     Asociacija veikia tėvų atstūmimo problemos sprendimo srityje.

2.3.     Asociacijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

2.3.1.      siekti TAS, kaip psichologinio vaikų žalojimo, sukeliančio vaikams, tėvams ir artimiesiems giminaičiams sunkias pasekmes, oficialaus pripažinimo ir įteisinimo Lietuvos Respublikoje;

2.3.2.      siekti, kad būtų užkirstas kelias vaikų psichologiniam žalojimui Lietuvos Respublikoje, sukeliant jiems TAS;

2.3.3.      siekti, kad Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos oficialiai pripažintų TAS kaip ypatingą vaikų psichologinio žalojimo formą ir tai užtrauktų realią civilinę, administracinę ir (ar) baudžiamąją atsakomybę vaikus žalojantiems asmenims;

2.3.4.      siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų priimti nauji ir esamų įstatymų bei teisės aktų pakeitimai sprendžiant TAS problematiką;

2.3.5.      siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų efektyviai ir tinkamai įgyvendinami įstatymai bei teisės aktai sprendžiantys TAS problematiką;

2.3.6.      siekti tinkamo Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencijos principų įgyvendinimo ir nuolatos stebėti, kaip ši konvencija yra vykdoma Lietuvos Respublikoje;  

2.3.7.      siekti Asociacijos bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos atsakingomis institucijomis ir nacionalinėmis/ tarptautinėmis vyriausybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis siekiant spręsti TAS ir jos prevencijos problemą;

2.3.8.      siekti, kad būtų įkurtas centras, kuriame dirbtų profesionalūs psichologai, teisininkai ir šeimos konsultantai (mediatoriai), kuriame būtų galimybė teikti nemokamą psichologinę ir teisinę pagalbą vaikams ir (ar) tėvams, kurie patyrė ar gali patirti TAS;

2.3.9.      koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti nariams, ginti jų interesus ir teikti jiems visokeriopą pagalbą.

2.4.     Asociacija siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, turi teisę vykdyti šią veiklą:

2.4.1.      šviesti visuomenę apie tėvų atstūmimą bei TAS ir jo padarinius vaikams, tėvams, artimiesiems giminaičiams bei visuomenei;

2.4.2.      atskirai ar kartu su kitomis institucijomis, vyriausybinėmis ar visuomeninėmis organizacijomis, psichologais, teisininkais ar kitais juridiniais ir (ar) fiziniais asmenimis rengti seminarus, simpoziumus, konferencijas ir pan. apie tėvų atstūmimą bei TAS ir jo problematiką;

2.4.3.      teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, kitoms institucijoms dėl naujų įstatymų ir (ar) teisės aktų priėmimo, esamų įstatymų ir (ar) teisės aktų tobulinimo ir pataisų priėmimo, esamų įstatymų ir (ar) teisės aktų efektyvaus ir tinkamo įgyvendinimo bei vykdymo;

2.4.4.      informuoti Lietuvos Respublikos atsakingas ir aukštesnės instancijos institucijas bei visuomenę apie institucijų ar juridinių/ fizinių asmenų sprendimus ir veiklą, nesuderinamus su Asociacijos tikslais – siekiu užkirsti kelią tėvų atstūmimui bei vaikų psichologinio žalojimo rūšiai, sukeliančiai žalojamam vaikui TAS.

2.4.5.      analizuoti užsienio šalių praktiką, sprendžiant tėvų atstūmimo bei TAS problematiką bei šią informaciją teikti visuomenei bei atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms;

2.4.6.      bendradarbiauti su žmogaus ir vaiko teises ginančiomis institucijomis, psichologais, teisininkais, kitomis nacionalinėmis/ tarptautinėmis vyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, galinčiomis prisidėti prie Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

2.4.7.      stebėti Lietuvos Respublikos institucijų veiklą bei praktikos formavimą tėvų atstūmimo bei TAS problematikos klausimais, informuoti Asociacijos narius ir visuomenę apie šią veiklą, praktiką ir/ ar pasikeitimus;

2.4.8.      dalyvauti seminaruose, simpoziumuose, konferencijose, visuomeniniuose renginiuose, diskusijose, susitikimuose, projektuose, televizijos, radijo laidose ir pan., siekiant Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

2.4.9.      teikti moralinę paramą į Tėvų atstūmimo situacijas patekusiems vaikams, tėvams ir (ar) jų artimiesiems giminaičiams;

2.4.10.  sudaryti galimybes Asociacijos nariams keistis informacija ir dalintis savo patirtimi apie tėvų atstūmimo bei TAS problematiką;

2.5.     Asociacijos veiklos sritys:

knygų leidyba (58.11), žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12), laikraščių leidyba (58.13), žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14), kita leidyba (58.19), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11), meninis apipavidalinimas (59.12), platinimas (59.13), kino filmų rodymas (59.14), garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20), televizijos programų rengimas ir transliavimas (60.20), rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20), konferencijų, seminarų, susitikimų, diskusijų, projektų ir pan. organizavimas (82.30), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59), informacinių paslaugų veikla (63), teisinė veikla (69.10), konsultacinė valdymo veikla (70.2), kitur, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99), kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams bei šiems įstatams, siekiant Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

3.           ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.     Asociacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir siekdama įgyvendinti šiuose įstatuose nurodytus tikslus ir uždavinius, turi teisę:

3.1.1.      nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2.      nustatyti organizacijos struktūrą;

3.1.3.      vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, steigti fondus, steigti (būti steigėju) juridinius asmenis, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, steigti padalinius, filialus, atstovybes;

3.1.4.      įstoti į kitas nacionalines/ tarptautines visuomenines (nevyriausybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir teisės aktams, bendradarbiauti su nacionalinėmis/ tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems įstatams;

3.1.5.      pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, ji valdyti, naudoti ir juo disponuoti;

3.1.6.      samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti ir veiklai vykdyti;

3.1.7.      gauti lėšų ar kitokio turto iš nacionalinių/ tarptautinių organizacijų, institucijų, įstaigų ar kitokių organizacijų, fondų, taip pat juridinių bei fizinių asmenų;

3.1.8.      įgyti ir turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems įstatams.

 

4.           ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.     Asociacijos nariais gali būti fiziniai asmenys - veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kuriems yra sukakę 18 metų, taip pat juridiniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos keliamiems tikslams ir uždaviniams bei siekia juos įgyvendinti.

4.2.     Asociacijos nariai turi lygias teises dalyvauti Asociacijos veikloje.

4.3.     Asociacijos nariai turi teisę:

4.3.1.      dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

4.3.2.      nustatyta tvarka naudotis Asociacijos patalpomis, inventoriumi;

4.3.3.      dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose;

4.3.4.      susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka;

4.3.5.      dalyvauti Asociacijos veikloje, siekiant jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

4.3.6.      rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis;

4.3.7.      teikti pasiūlymus valdymo organams dėl Asociacijos veiklos;

4.3.8.      bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.3.9.      kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.4.     Asociacijos nariai privalo:

4.4.1.      laikytis Asociacijos įstatų ir kitų vidaus veiklos dokumentų;

4.4.2.      vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos valdymo organų sprendimus;

4.4.3.      tausoti Asociacijos turtą, saugoti Asociacijos materialinę bazę ir prisidėti prie jos išplėtimo;

4.4.4.      reguliariai nustatytais terminais ir tvarka mokėti nario mokestį;

4.4.5.      aktyviai padėti Asociacijai įgyvendint šiais įstatais nustatytus tikslus ir uždavinius bei vykdyti veiklą;

4.4.6.      saugoti Asociacijos ir jos narių veiklos paslaptis;

4.4.7.      vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas pareigas.

4.5.     Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo tampa jos nariais.

4.6.     Nauji nariai į Asociaciją gali įstoti, jei sutinka su Asociacijos įstatais, tikslais ir uždaviniais bei vykdoma veikla. Nauji nariai priimami pagal jų raštišką prašymą ir sumokėję stojamąjį mokestį, jeigu jis yra nustatytas, Asociacijos pirmininko sprendimu. Nario teisės ir pareigos įgyjamos kitą dieną po Asociacijos pirmininko sprendimo priėmimo dienos.

4.7.     Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikęs prašymą Asociacijos pirmininkui, visiškai įvykdęs savo įsipareigojimus Asociacijai ir su ja atsiskaitęs. Asociacijos  narys praranda teises ir pareigas kitą dieną po Asociacijos pirmininko sprendimo nutraukti jo narystę Asociacijoje. 

4.8.     Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos pirmininko sprendimu, jeigu pažeidė Asociacijos įstatus, vidaus veiklos dokumentus, nepaiso Asociacijos tikslų ir uždavinių, nedalyvauja veikloje ir nevykdo jam organų nustatytų pareigų, kenkia Asociacijai, jos nariams, be pateisinamos priežasties nemoka nustatyto nario mokesčio arba kitaip pažeidžia jam nustatytas pareigas. Asmeniui, pašalintam iš Asociacijos narių, negrąžinami stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas.

5.           ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1.     Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2.     Asociacija turi aukščiausią organą visuotinį narių susirinkimą ir valdymo organus – valdybą ir pirmininką.

5.3.     Asociacijos valdyba, pirmininkas, revizorius ar revizorių komisija dirba neatlygintinai visuomeniniais pagrindais.

5.4.     Visuotinis narių susirinkimas:

5.4.1.      priima, papildo ir (ar) keičia Asociacijos įstatus;

5.4.2.      renka ir atšaukia Asociacijos pirmininką;

5.4.3.      renka ir atšaukia Asociacijos valdybos narius;

5.4.4.      renka ir atšaukia revizorių, revizorių komisiją ar auditorių;

5.4.5.      išklauso ir tvirtina Asociacijos valdybos veiklos ir revizoriaus, revizorių komisijos ar auditoriaus ataskaitas;

5.4.6.      nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.4.7.      nustato dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

5.4.8.      tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5.4.9.      priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.4.10.  steigia Asociacijos padalinius, atstovybes, filialus, fondus, nutraukia jų veiklą;

5.4.11.  priima sprendimus dėl padalinių, atstovybių, filialų, fondų nuostatų tvirtinimo;

5.4.12.  priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl vienijimosi su kitomis organizacijomis ir (ar) juridiniais asmenimis;

5.4.13.  priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo;

5.4.14.  priima sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą ir skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus;

5.4.15.  turi teisę pavesti spręsti kitus klausimus, nepriskirtus išskirtinei Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai, kitiems Asociacijos organams;

5.4.16.  sprendžia kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus, jeigu jie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.5.     Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.6.     Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinius narių   susirinkimus šaukia ir jų darbotvarkę teikia susirinkimui tvirtinti Asociacijos valdyba.

5.7.     Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą pranešama kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai, paštu, jo Asociacijai nurodytu elektroninio pašto adresu arba apie tai pranešant oficialiame Asociacijos interneto tinklapyje ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Asociacijos nariai turi teisę ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms raštu ar elektroniniu paštu pateikti pasiūlymus Asociacijos valdybai dėl susirinkimo darbotvarkės. Papildyta visuotinių narių surinkimo darbotvarkė turi būti pateikta visiems Asociacijos nariams ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki susirinkimo dienos apie tai narius informuojant pasirašytinai, paštu, elektroniniu paštu arba apie tai pranešant oficialiame Asociacijos interneto tinklapyje. Sprendimai darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais gali būti priimami tik jei susirinkime dalyvauja visi Asociacijos nariai.       

5.8.     Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.

5.9.     Neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai šaukiami valdybos sprendimu arba jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo reikalavimo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos. Asociacijos pirmininkas turi teisę siūlyti Asociacijos valdybai priimti sprendimą šaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

5.10. Iniciatyvos teisę sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą turintys subjektai privalo pateikti Asociacijos nariams svarstytinus darbotvarkės klausimus bei jų nutarimų projektus. Jeigu sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą reikalauja 1/3 Asociacijos narių, valdyba turi teisę papildyti neeilinio susirinkimo darbotvarkę, tačiau neturi teisės į darbotvarkę neįtraukti klausimų, kuriuos pateikė iniciatyvos teisę turintys subjektai.   

5.11. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Asociacijos narys gali pateikti balsavimo raštu biuletenį pasisakydamas ir balsuodamas darbotvarkės klausimais. Laikoma, kad narys, balsavęs raštu, dalyvauja visuotiniame narių susirinkime.

5.12.  Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams pranešama šių įstatų 5.7 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos. 

5.13. Nariai balsuoja darbotvarkės klausimais „už“ arba „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma, t. y. kai gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus atvejus, kai šie įstatai numato kitaip. Sprendimai priimami atviru balsavimu, jeigu visuotinis narių susirinkimas nenusprendžia kitaip.

5.14. Šiuose įstatuose 5.4.1., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.10., 5.4.11. punktuose nurodyti sprendimai priimami, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

5.15. Visuotinių narių susirinkimai protokoluojami. Protokolas yra pateikiamas nariams susipažinti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo susirinkimo dienos.

5.16.  Asociacijos vykdomasis kolegialus valdymo organas yra valdyba, vadovaujanti Asociacijai tarp susirinkimų.

5.17. Asociacijos valdybą sudaro 3 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai skiria visuotinis narių susirinkimas. Valdybai vadovauja paprasta balsų dauguma jos išrinktas pirmininkas.

5.18. Valdybos nariai gali būti tik fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.

5.19. Valdyba už veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.  

5.20. Asociacijos valdyba:

5.20.1.  koordinuoja Asociacijos ir jos narių veiklą;

5.20.2.  šaukia visuotinius narių susirinkimus, rengia ir sudaro susirinkimų darbotvarkes;

5.20.3.   pateikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą, sąmatas, veiklos planus;

5.20.4.  įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

5.20.5.  tvirtina ir keičia savo darbo reglamentą;

5.20.6.  ieško lėšų Asociacijos veiklai;

5.20.7.  tvirtina Asociacijos biudžetą, sudarinėja ir tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas;

5.20.8.  tvarko Asociacijos turtą, sprendžia lėšų ir turto panaudojimo klausimus;

5.20.9.  priima sprendimus skolintis lėšų, taip pat sprendimus dėl prievolių vykdymo užtikrinimo, jeigu tai būtina siekiant įgyvendinti įstatuose numatytus Asociacijos tikslus ir uždavinius;

5.20.10.       inicijuoja projektus, prižiūri jų įgyvendinimą, rengia Asociacijos renginių kalendorius;

5.20.11.       analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijas ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo ir (ar) audito rezultatus ir teikia tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;

5.20.12.       Asociacijos pirmininko teikimu tvirtina darbuotojų sąrašą ir pareiginius atlyginimus;

5.20.13.       priima sprendimus dėl padalinių, atstovybių, filialų, fondų valdymo organų rinkimo ir atšaukimo; 

5.20.14.       priima kitus sprendimus Asociacijos veiklos klausimais, nepriskirtais visuotinio narių susirinkimo ir pirmininko kompetencijai.

5.21.  Asociacijos valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.

5.22. Valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą ir yra atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui. Valdybos pirmininkas:

5.22.1.  vadovauja valdybos darbui;

5.22.2.  organizuoja valdybos posėdžius;

5.22.3.  veda valdybos posėdžius, rengia ir sudaro jos darbotvarkę;

5.22.4.  užtikrina valdybos ir visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymą;

5.22.5.  atlieka kitas funkcijas, kurias numato šie įstatai, valdybos darbo reglamentas ir kurios būtinos valdybos tinkamam darbui užtikrinti.

5.23.  Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, atsakantis už Asociacijos veiklos organizavimą.

5.24. Asociacijos pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas 4 metų kadencijai. Asociacijos pirmininkas gali būti ir Asociacijos valdybos nariu ir (ar) valdybos pirmininku.

5.25. Asociacijos pirmininkas:

5.25.1.  veikia Asociacijos vardu santykiuose su valstybinėmis institucijomis, nacionalinėmis/ tarptautinėmis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir institucijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.25.2.  sudaro sandorius ir sutartis Asociacijos vardu;

5.25.3.  pasirašo finansinius-buhalterinius Asociacijos dokumentus;

5.25.4.  organizuoja ir vykdo Asociacijos veiklą;

5.25.5.  organizuoja visuotinio narių susirinkimo posėdžius;

5.25.6.  atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, teikia registravimui priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus;

5.25.7.  priima sprendimus dėl narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos;

5.25.8.  vykdo narių apskaitą ir atsako už narių mokesčių surinkimą;

5.25.9.  atsako už raštvedybos ir buhalterinės apskaitos tvarkymą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

5.25.10.       parengia ir pateikia visuotinio narių susirinkimui ir valdybos posėdžiams reikalingą medžiagą;

5.25.11.       teikia valdybai tvirtinti pareigybių sąrašą ir darbuotojų atlyginimų dydžius;

5.25.12.       pagal valdybos patvirtintą pareigybių sąrašą priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, sprendžia darbuotojų materialinio ir moralinio skatinimo klausimus;

5.25.13.       disponuoja Asociacijos lėšomis;

5.25.14.       atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose;

5.25.15.       išduoda įgaliojimus savo kompetencijos ribose;

5.25.16.       vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos pavedimus ir nutarimus, atlieka kitas funkcijas, kurios nėra priskirtos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijai.

5.26.         Asociacijos pirmininkas yra atskaitingas valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui.

6.           ASOCIACIJOS TURTAS IR LĖŠOS

6.1.     Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti bet koks turtas, įgytas teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.     Asociacijos lėšas sudaro:

6.2.1.      narystės mokesčiai;

6.2.2.      juridinių asmenų, fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;

6.2.3.      nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.4.      kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose Asociacijos saugomas lėšas;

6.2.5.      skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6.      palikimai, pagal testamentą, tenkantys Asociacijai;

6.2.7.      Asociacijai priklausančių įmonių ir įmonių, kurių narys yra Asociacija, pelnas;

6.2.8.      kitos teisėtai gautos lėšos.

6.3. Asociacija lėšas naudoja:

6.3.1.      įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;

6.3.2.      organizacinės veiklos finansavimui;

6.3.3.      konferencijų, seminarų, programų ir pan. vykdymo finansavimui;

6.3.4.      programoms bei tikslams, kuriems įgyvendinti lėšas skiria Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, įgyvendinti;

6.3.5.      Valdybai pritarus, kitiems šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

6.4.  Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

6.5.  Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

6.6.  Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

6.7.  Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

6.8. Asociacijos turtas jokia forma negali būti skirstomas jos nariams.

 

7.           LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

7.1.     Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir (ar) visuotinio narių susirinkimo sprendimu Asociacijoje atliekamas auditas. Auditą atlieka visuotinio narių susirinkimo metu išrinktas revizorius, revizorių komisija arba auditorius (audito įmonė).

7.2.     Revizorius (auditorius) tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus ir patikrinimo rezultatus, pažeidimus, pasiūlymus dėl trūkumų ištaisymo ar veiklos gerinimo, pateikia valdybai, kuri finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą pateikia artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui.

7.3.     Asociacijos organai privalo pateikti revizoriui (auditoriui) visus jo reikalaujamus finansinius-buhalterinius dokumentus.

7.4.     Asociacijos valdyba, pasibaigus finansiniam metams, nevėliau kaip per 3 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1)  informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

2)  asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

3)  asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

4)  samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

5) kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

 

8.           FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1.     Asociacija turi teisę steigti filialus ir/ar atstovybes, nutraukti jų veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.

8.2.     Sprendimą dėl filialo ir/ar atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo, nuostatų tvirtinimo priima visuotinis narių susirinkimas šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Sprendimą dėl filialo ir/ar atstovybės valdymo organų skyrimo priima valdyba.  

 

9.           PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1.     Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.

9.2.     Pranešimus ar skelbimus, kurie pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus turi būti paskelbti viešai, Asociacija skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“. Asociacijos pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais ir/ar šiuose įstatuose nustatytais terminais ir tvarka.

9.3.     Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Asociacijos pirmininkas.

9.4.     Už tinkamą informacijos paskelbimą atsako Asociacijos pirmininkas.

 

10.       ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1.  Asociacijos įstatai gali būti keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

10.2.  Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas įstatų tekstas ir po juo pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3.  Asociacijos pakeisti įstatai įsigalioja juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11.       ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

11.1.  Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, jeigu už tai balsuoja 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

11.2.  Asociacijos veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo arba teismo sprendimu.  

11.3.  Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo numatytus ypatumus ir kitus teisės aktus. 

 

12.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.  Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

12.2.  Tiesiniai santykiai, klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Įstatai priimti ir patvirtinti steigiamajame susirinkime 2011 m. rugsėjo mėn. 4 d.

Įstatai pasirašyti 2011 m. rugsėjo mėn. 4 d.


PRIEDAS NR. 1

 

TĖVŲ ATSTŪMIMO SINDROMAS

  

Tėvų atstūmimo sindromas (toliau – TAS) yra psichologinis sutrikimas, kuris išsivysto išskirtinai vaikams po tėvų skyrybų dėl vieno iš tėvų valdžios vaikui dominavimo ir kurį tėvų atstūmimo programavimo procese įgyja vaikai. Dažniausiai tėvų valdžios vaikui dalijimasis vyksta tarp motinos ir tėvo, bet pasitaiko ir senelių įsikišimo atvejų. Bet visada be išimties klausimas sukasi apie įtaką vaikui. Sindromo atsiradimą sąlygoja vaiką auginančios motinos arba vaiką auginančio tėvo elgesys. Elgesys, paremtas melu, šmeižtu, manipuliavimu vaiku tam, kad atskirai po skyrybų gyvenantis tėvas ar motina būtų visiškai išbraukti iš vaiko gyvenimo. Tokio elgesio tikslas – nutraukti vaiko ir atskirai gyvenančio tėvo ar motinos bendravimą ir net ryšį. Tam pradedama jokios tiesos ir teisingumo neturinti šmeižto ir "psichologinio sunaikinimo" kampanija prieš atskirai gyvenantį vaiko tėvą/ motiną. Tėvų atstūmimo procesas dažniausiai yra vykdomas labai aktyviai, tačiau stengiamasi tai daryti užmaskuotai. Šį reiškinį tyrinėjantys psichologai pastebi, kad besiskiriančios šeimos ar jau išsiskyrusios šeimos santykių dinamikoje stebima sunkios formos psichopatologija, nurodanti į vieno iš tėvų asmenybės sutrikimą. Būtent to iš tėvų, kuris visokiais būdais stengiasi vaiką nuteikti prieš antrąjį bei nutraukti normalų vaiko ir atskirai gyvenančio tėvo bendravimą. Dėl šios priežasties būtina nedelsiant skirti rimtą dėmesį šios situacijos tyrimams bei sprendimui Lietuvoje, siekiant vaikus apsaugoti nuo psichologinio žalojimo, sukeliant jiems Tėvų atstūmimo sindromą, kaip psichologinę patologiją.